De sociale wijkteams werken volgens het principe: ‘een gezin, een plan, een sociaal werker’. De sociale wijkteams bieden laagdrempelige, eerstelijnsondersteuning aan bewoners die op een of meerdere leefgebieden in een situatie terechtkomen waar ze niet meer alleen uit kunnen komen. De sociaal werker stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Blijkt dat de sociaal werker niet alleen de ondersteuning kan leveren die voor de cliënt nodig is dan wordt in overleg met de cliënt extra specialistische (tweedelijns)ondersteuning ingezet.

In de wijk
Naast het bieden van ondersteuning werkt het sociaal wijkteam nauw samen met wijkverenigingen, wijkpanels, dorpsbelangen, huisartsen, scholen maar ook buurtbewoners. Doel hiervan is het versterken van de sociale infrastructuur en de sociale cohesie in de wijk. Het vroegtijdig signaleren van problematiek en inzetten op preventie door ‘er op af’ te gaan is nodig om zaken niet te laten escaleren. Door er op tijd bij te zijn kan dure zorg en ondersteuning voorkomen worden.

Werkbespreking financiële groep