Klachtenregeling

Amaryllis
Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
058 303 0400
info@amaryllisleeuwarden.nl

Contactgegevens wijkteams

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van ons zich tegenover u gedraagt? Bijvoorbeeld u voelt zich niet gerespecteerd of gehoord. Dan kunt u een klacht indienen. Klachten zijn altijd gericht aan een persoon en gaan over het gedrag van een medewerker. U kunt geen klacht indienen over het niet krijgen van een maatwerkvoorziening of het aantal toegekende uren. Hiervoor geldt de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedure.

Wie kan een klacht indienen?

Als u ondersteuning ontvangt van één van onze medewerkers, dan kunt u zelf een klacht indienen. Ook uw eventuele wettelijk vertegenwoordiger mag dit doen. Onder wettelijk vertegenwoordiger verstaan wij: ouder, voogd, curator of een ander die op grond van de wetgeving of na een rechtelijke uitspraak uw belangen behartigt.

Natuurlijk gaat u eerst in gesprek met degene waar het om gaat. Lukt dit niet dan kunt u een gesprek met de teamleider aanvragen.

Komt u er niet uit dan kunt u een gesprek aanvragen met de klachtenfunctionaris van Amaryllis via 058 303 0400 of via contact. Zij zal samen met u kijken naar een oplossing. In de meeste gevallen wordt een klacht naar tevredenheid afgehandeld.

Contact + Klacht

Vraag

Klacht

Na het indienen van uw klacht wordt deze in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Binnen een termijn van 2 weken zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht.