Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de manier waarop een medewerker van ons zich tegenover u gedraagt? Bijvoorbeeld u voelt zich niet gerespecteerd of gehoord. Dan kunt u een klacht indienen. Klachten zijn altijd gericht aan een persoon en gaan over het gedrag van een medewerker. U kunt geen klacht indienen over het niet krijgen van een maatwerkvoorziening of het aantal toegekende uren. Hiervoor geldt de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedure.

Wie kan een klacht indienen?

Als u ondersteuning ontvangt van één van onze medewerkers, dan kunt u zelf een klacht indienen. Ook uw eventuele wettelijk vertegenwoordiger mag dit doen. Onder wettelijk vertegenwoordiger verstaan wij: ouder, voogd, curator of een ander die op grond van de wetgeving of na een rechtelijke uitspraak uw belangen behartigt.

Natuurlijk gaat u eerst in gesprek met degene waar het om gaat. Lukt dit niet dan kunt u een gesprek met de teamleider aanvragen.

Komt u er niet uit dan kunt u een gesprek aanvragen met de klachtenfunctionaris van Amaryllis via 058 303 0400 of via contact. Zij zal samen met u kijken naar een oplossing. In de meeste gevallen wordt een klacht naar tevredenheid afgehandeld.

Klachtenprocedure

Klacht

Na het indienen van uw klacht wordt deze in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Binnen een termijn van 2 weken zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht.